Tin hoạt động

Thư gửi các thế hệ Giảng viên, HS-SV, các tổ chức cá nhân

6/8/2016 3:12:18 PM
Thư gửi các thế hệ Giảng viên, HS-SV, các tổ chức cá nhân

   TRƯỜNG ĐẠIHỌC QUẢNG BÌNH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Quảng Bình, ngày     tháng      năm 2016

 

NHÂN DP KỶ NIM 57 NĂM XÂY DNG VÀ PHÁT TRIN,

10 NĂM THÀNH LP TRƯỜNG ĐẠI HC QUNG BÌNH

 

Kính gửi:         ……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

 

Nhm ôn li nhng du mc quan trng trong chng đường xây dng và phát trin; khng định,tôn vinh nhng thành tu ca các thế h thy trò, th hin truyn thng ung nước nhớ ngun và các giá tr ct lõi ca Nhà trường trong sut quá trình lch s.
N
ăm 2016, Nhà trường sẽ t chc kỷ nim 57 năm xây dng và phát trin, 10 năm thành lp Trường Đại hc Qung Bình. Đâycũng là dp nhm tht cht tình cm thy tròđồng nghip, gn kết các thế h nhà giáo, hc sinh sinh viên vi Nhà trường.

K nim 57 năm xây dng và phát trin, 10 năm thành lp Trường Đại hc Qung Bình là hot động quan trng và rý nghĩa đối vi mi cán b, ging viên và sinh viên Nhà trường. Nhân dp kỷ nim này, lãnh đạo Khoa Kỹ thuật - Công nghệ trân trng kính mi toàn thcán b, ging viên, sinh viên các thế h của khoa v tham d.

Thi gian: Ngày 23, 24 tháng 10 năm 2016.

Địa đim: Trường Đại hc Qung Bình, 312 Lý Thường Kit, Thành ph Đồng Hi, Qung Bình.

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ rt mong nhn được sự quan tâm, ng h cả v vt cht ln tinh thn ca các thế h cán b, ging viên, sinh viên. Sự quan tâm ca Quý vị là ngun động viên, khích l to ln đối vi Trường Đại học Quảng Bình, cũng như khoa Kỹ thuật - Công nghệ để tiếp tc thp sáng ngn la tri thc trên mnh đất quê hương Qung Bình giàu truyn thng.

Mi sự ủng hộ và giúp đỡ v kinh phí ca Quý vị xin vui lòng gi đến Khoa Kỹ thuật - Công nghệ hoặc gửi vào tài khoản: Nguyễn Thị Hà Phương, Số tài khoản: 011000557895, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Bình, số điện thoại: 0975679976.

Xin trân trng cm ơn!

 

                                                                                                                                                          TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                                            (đã ký)

PGS.TS Nguyễn Đức Vượng

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kỹ thuật - CNTT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình