Chuẩn đầu ra

Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Cao đẳng)

4/10/2017 4:20:59 AM
Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Cao đẳng)

 

 

 

CHUẨN ĐẦU RA

Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Information Technology)

 Trình độ đào tạo: Cao đẳng

 

I. MỤC TIÊU CHUNG

Đào tạo cử nhân hệ Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ Thông tin có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Sinh viên được đào tạo trong ba năm, tốt nghiệp ra trường được cấp bằng cử nhân cao đẳng. Cử nhân cao đẳng Công nghệ Thông tin phải đạt được các kiến thức và kỹ năng cần thiết như: Nắm được kiến thức cơ bản về phát triển phần mềm, có kỹ năng tốt về sử dụng máy tính và một số phần mềm ứng dụng,  giải quyết một số vấn đề đặt ra trong thực tế bằng máy tính; có kiến thức lập trình, triển khai ứng dụng, lắp ráp, cài đặt, bảo trì máy tính, vận hành, quản trị hệ thống mạng máy tính và internet.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1.  Yêu cầu về kiến thức, trình độ chuyên môn:

Cử nhân Cao đẳng Công nghệ Thông tin được trang bị các các kiến thức giáo dục đại cương, các kiến thức cơ sở và chuyên ngành về Công nghệ Thông tin để đảm bảo hoạt động nghề nghiệp và khả năng tự đào tạo nhằm thích ứng với sự thay đổi trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

2.  Yêu cầu về kỹ năng:

-  Kỹ năng cứng:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Công nghệ Thông tin, các kỹ năng sử dụng phần mềm và máy tính, khả năng hiểu biết về phát triển phần mềm, các kỹ năng lập trình ứng dụng, kỹ thuật phần cứng, mạng máy tính và internet để có thể làm việc tại các cơ quan đơn vị như: tư vấn, thiết kế, tổ chức thi công, vận hành và quản lý điều hành về chuyên môn.

-  Kỹ năng mềm:

+  Phân tích và xử lý thông tin: Trang bị cho sinh viên có kỹ năng về khảo sát hiện trạng và xác định yêu cầu cho hệ thống, xử lý và phân tích số liệu để có thể thiết kế các phần mềm ứng dụng, các hệ thống mạng máy tính và Internet.

+ Giải quyết vấn đề: Trang bị cho sinh viên kỹ năng tư duy độc lập, có khả năng tiếp cận với các kiến thức mới và kỹ năng giải quyết vấn đề đặt ra trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin.

+  Giao tiếp: Trang bị cho sinh viên những kỹ năng về cách trình bày các văn bản, báo cáo, kỹ năng giao tiếp với môi trường xung quanh và có thể tham gia làm việc với nhiều thành viên trong cộng đồng để giải quyết các vấn đề trong thực tế.

+ Làm việc nhóm: Trang bị cho sinh viên kỹ năng làm việc theo nhóm bao gồm khả năng thích nghi và hoà nhập vào nhóm, có thể phân công các thành viên làm việc, phối hợp theo nhóm có hiệu quả, ...

+ Ngoại ngữ: Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ (tiếng Anh) TOEIC 350 điểm và am hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.

3. Yêu cầu về thái độ: 

Có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có nhân cách hài hòa, có ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ cộng đồng và có sức khỏe để có thể tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

- Cử nhân cao đẳng Công nghệ Thông tin có thể làm việc với vai trò là người vận hành, quản lý, hay điều phối kỹ thuật tại các công ty phát triển phần mềm.

- Lập trình và xây dựng website, gia công phần mềm tại các công ty tư vấn - thiết kế, kinh doanh dịch vụ phần mềm.

- Công ty kinh doanh và dịch vụ Tin học: Tư vấn, triển khai, lắp đặt và có thể triển khai các giải pháp mạng máy tính, giải pháp CNTT, ...

- Công ty kinh doanh máy tính: lắp ráp, phân phối và bảo trì máy tính và các thiết bị Tin học, ...

- Làm kỹ thuật, hay quản lý về Công nghệ Thông tin tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, nhà máy, trường học, viện nghiên cứu, ngân hàng, các doanh nghiệp có ứng dụng CNTT và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực CNTT,...

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ khi ra trường:

Tiếp tục học lên Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin

Học các ngành có cùng chuyên môn hoặc học liên thông lên đại học các ngành tương đương.

Học thêm các chuyên đề về Công nghệ Thông tin để nâng cao chuyên môn. 

III. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ thông tin:

1. Có kiến thức nền và khả năng khai thác hiệu quả các thiết bị hiện đại: về hệ thống máy tính, hệ thống mạng máy tính và Internet.

2. Có kiến thức chuyên ngành để thích ứng và làm việc với một số hệ điều hành, các ngôn ngữ lập trình, các thiết bị, phần cứng khác nhau và công nghệ mới.

3. Có kiến thức cơ bản về phân tích, nhận xét, đánh giá, tìm hiểu và cải tiến kỹ thuật. Có khả năng tư duy sáng tạo với các sản phẩm Công nghệ Thông tin mới.

4. Có khả năng tổ chức và điều hành và làm việc theo nhóm.

5. Có khả năng thuyết trình và trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp và khách hàng, có kỹ năng trong hoạt động khoa học và công nghệ.

6. Có khả năng học tập để có thể tự trang bị, bổ sung thêm những kiến thức mới trong bối cảnh lĩnh vực Công nghệ Thông tin luôn đổi mới.

7. Có kiến thức cơ bản và khả năng hiểu biết về xã hội và môi trường.

8. Có kiến thức cơ bản trong giao tiếp tiếng Anh.

IV. CƠ HỘI  VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng ngành Công nghệ Thông tin, các cử nhân có cơ hội việc làm như sau:

1. Giảng dạy các môn về Công nghệ Thông tin tại các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, các trung tâm đào tạo và các trường phổ thông.

2. Làm việc ở bộ phận văn phòng, xử lý văn bản, chế bản điện tử, thống kê, tính toán có ứng dụng Công nghệ Thông tin của các đơn vị như hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp, dịch vụ in ấn và quảng cáo...

3. Cán bộ kỹ thuật phụ trách phòng máy hoặc làm việc ở bộ phận Công nghệ Thông tin và Truyền thông hoặc ứng dụng Công nghệ Thông tin của các đơn vị như hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, tài chính, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng, giao thông,  ...

4. Cán bộ kỹ thuật làm việc trong các công ty phát triển, sản xuất, gia công và chuyển giao công nghệ phần mềm.

5. Cán bộ kỹ thuật làm việc tại các công ty kinh doanh máy tính, công ty tư vấn, giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, mạng máy tính và Internet.

 

 

QUAN HỆ GIỮA CÁC MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VỚI CHUẨN ĐẦU RA

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

CHUẨN ĐẦU RA

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Kiến thức

Kiến thức cơ bản

x

 

 

 

 

x

 

x

Kiến thức cơ sở ngành

x

x

x

x

 

 

 

 

Kiến thức chuyên ngành

 

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng

Cứng

Tư vấn

x

x

 

 

 

 

x

 

Thiết kế

x

x

x

x

 

 

 

x

Tổ chức thi công

x

x

x

x

x

 

 

 

Vận hành

x

x

 

x

x

x

 

x

Quản lý điều hành

x

x

 

x

x

 

 

 

Mềm

Phân tích và xử lý thông tin

 

x

x

 

x

 

 

x

Giải quyết vấn đề

 

x

x

 

 

 

 

x

Giao tiếp

 

 

 

 

x

 

x

 

Làm việc theo nhóm

x

x

 

 

x

 

 

 

Ngoại ngữ

 

x

 

 

x

x

x

x

 

Thái độ

Ý thức trách nhiệm

 

x

 

x

 

 

x

 

Ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp

 

x

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUAN HỆ GIỮA NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA

 

 

STT

 

 

 

TÊN HỌC PHẦN

CHUẨN ĐẦU RA

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

7

8

 

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

1

 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 

 

 

x

 

 

x

 

x

 

x

 

 

2

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

x

 

x

x

x

 

 

3

 

Đường lối CM của

ĐCSVN

 

 

x

 

 

x

 

x

 

x

 

 

4

 

Vật lý đại cương

x

x

x

 

 

 

 

 

 

5

 

Toán cao cấp A1

x

 

x

 

x

 

 

 

 

6

 

Toán cao cấp A2

x

 

x

 

x

 

 

 

 

7

 

Tiếng Anh 1

 

 

 

x

 

x

x

x

 

8

 

Tiếng Anh 2

 

 

 

x

 

x

x

x

 

9

 

Tiếng Anh 3

 

 

 

x

 

x

x

x

 

KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

10

 

Phương pháp tính

x

x

x

 

x

 

 

 

 

11

 

Xác suất & thống kê

x

x

x

 

x

 

 

 

 

12

 

Tối ưu hóa

x

x

x

 

x

 

 

 

 

13

 

Logic học

x

x

x

 

x

 

 

 

 

14

 

Tin học đại cương

x

x

x

x

x

x

 

 

 

15

 

Toán rời rạc

x

x

x

 

x

 

 

 

 

16

 

Tiếng Anh chuyên ngành

 

 

 

x

 

x

x

x

 

KIẾN THỨC NGÀNH

17

 

Tin văn phòng

 

x

x

 

x

 

 

 

 

18

 

Lập trình căn bản

 

x

x

x

x

x

 

 

 

19

 

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

x

x

x

x

 

x

 

 

 

20

 

Ngôn ngữ lập trình C

x

x

x

 

x

 

 

 

 

21

 

Kiến trúc máy tính

x

x

x

 

 

 

 

 

 

22

 

Hệ điều hành

x

x

x

x

 

 

 

 

 

23

 

Cơ sở dữ liệu

x

x

x

 

 

x

 

 

 

24

 

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

x

x

x

x

 

x

 

 

 

25

 

Lập trình quản lý

x

x

x

 

x

x

 

 

 

26

 

Đồ hoạ ứng dụng

 

x

x

 

x

 

 

 

 

27

 

Hợp ngữ & lập trình hệ thống

x

x

x

x

 

x

 

 

 

28

 

Phân tích thiết kế hệ thống

x

x

x

 

 

x

 

 

 

29

 

Thực hành lắp ráp cài đặt

x

x

x

 

 

x

 

 

 

30

 

Công nghệ phần mềm

x

x

x

x

 

 

x

 

 

31

 

Mạng máy tính

x

x

x

 

 

 

 

 

 

32

 

Quản trị mạng

x

x

x

x

 

x

 

x

 

33

 

Thiết kế và lập trình Web

x

x

x

 

 

x

 

x

 

34

 

Lập trình hướng đối tượng C++

x

x

x

x

 

 

 

 

 

35

 

Thực tập cơ sở

x

x

x

x

x

 

x

x

 

36

 

Phương pháp nghiên cứu khoa học

x

x

x

x

x

x

x

x

 

37

 

Thực tập cuối khóa

x

x

x

x

x

 

x

x

 

38

 

Khóa luận TN hoặc các học phần thay thế KLTN

x

x

x

x

x

 

x

x

 

 

a.

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao

x

x

x

 

x

 

x

 

 

 

b.

Phân tích thiết kế hướng đối tượng UML

x

x

x

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. QUAN HỆ GIỮA NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN VỚI CƠ HỘI VIỆC LÀM

 

STT

TÊN HỌC PHẦN

CƠ HỘI VIỆC LÀM

GHI

CHÚ

1

2

3

4

5

1       

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 

 

x

x

x

x

 

2       

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

x

x

x

x

 

3       

Đường lối CM của

ĐCSVN

 

x

x

x

x

 

4       

Vật lý đại cương

 

 

x

x

x

 

5       

Toán cao cấp A1

 

 

x

 

 

 

6       

Toán cao cấp A2

 

 

x

 

 

 

7       

Phương pháp tính

 

 

x

 

 

 

8       

Xác suất & thống kê toán

 

 

x

 

 

 

9       

Tối ưu hóa

 

 

x

x

x

 

10    

Logic học

 

 

x

x

x

 

11    

Tin học đại cương

 

x

x

 

 

 

12    

Toán rời rạc

 

x

x

 

 

 

13    

Tiếng Anh chuyên ngành

 

x

 

x

x

 

14    

Tin văn phòng

x

x

x

 

 

 

15    

Lập trình căn bản

x

x

x

 

 

 

16    

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

x

 

x

x

 

 

17    

Ngôn ngữ lập trình C

x

 

 

x

 

 

18    

Kiến trúc máy tính

x

 

x

 

x

 

19    

Hệ điều hành

x

x

x

 

 

 

20    

Cơ sở dữ liệu

x

 

x

x

 

 

21    

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

x

 

x

x

 

 

22    

Lập trình quản lý

x

 

x

x

 

 

23    

Đồ họa ứng dụng

x

x

x

 

 

 

24    

Hợp ngữ & lập trình hệ thống

x

 

x

x

 

 

25    

Phân tích thiết kế hệ thống

 

 

x

x

 

 

26    

Thực hành lắp ráp cài đặt

x

x

x

 

x

 

27    

Công nghệ phần mềm

 

 

x

x

 

 

 

28    

Mạng máy tính

x

x

x

 

x

 

29    

Quản trị mạng

x

x

x

 

x

 

30    

Thiết kế và lập trình Web

x

x

x

x

 

 

31    

Lập trình hướng đối tượng C++

 

x

x

x

 

 

32    

Thực tập cơ sở

x

x

x

x

x

 

33    

Phương pháp nghiên cứu khoa học

x

x

 

x

 

 

34    

Thực tập cuối khóa

x

x

x

x

x

 

35    

Khóa luận TN hoặc các học phần thay thế KLTN

x

x

x

x

x

 

 

a. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao.

x

x

x

x

 

 

 

b. Lập trình Windows.

x

x

x

x

x

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng Hới, ngày .... tháng … năm 2017

 

 

                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

   PGS. TS. Hoàng Dương Hùng

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kỹ thuật - CNTT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình