Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường

2/24/2012 2:43:39 PM

CHUẨN ĐẦU RA

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Giao thông (Chuyên ngành XD Cầu đường)           (Traffic Engineering Technology)

                                   Trình độ đào tạo:       Cao đẳng

I. MỤC TIÊU CHUNG

Đào tạo những kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật Giao thông có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức và sức khỏe tốt, có nền tảng kiến thức toán và khoa học cơ bản; có cơ sở, kiến thức chuyên môn vững vàng; có những kỹ năng thực hành cơ bản và kỹ năng làm việc nhóm, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Công nghệ Kỹ thuật Giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường).

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1.  Yêu cầu về kiến thức, trình độ chuyên môn

Trang bị cho người học kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sơ ngành như Cơ học đất, Nền móng, Vật liệu xây dựng, Địa chất công trình, Trắc địa, và các kiến thức chuyên ngành về qui hoạch, thiết kế, thi công các công trình Xây dựng Cầu đường.

2.  Yêu cầu về kỹ năng

+  Kỹ năng cng

§           Tư vấn: Có khả năng tư vấn, phản biện các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực Xây dựng Cầu đường, Quy hoạch đô thị, Cơ sở hạ tầng giao thông.

§           Thiết kế: Có khả năng khảo sát, thiết kế các công trình trong lĩnh vực Xây dựng Cầu đường, Quy hoạch đô thị, Cơ sở hạ tầng giao thông.

§           Thi công: Có khả năng tổ chức thi công, chỉ đạo thi công các công trình trong lĩnh vực Xây dựng Cầu đường, Quy hoạch đô thị, Cơ sở hạ tầng giao thông.

§           Quản lý và khai thác: Có khả năng quản lý điều hành và quản lý khai thác các công trình trong lĩnh vực Xây dựng Cầu đường, Quy hoạch đô thị, Cơ sở hạ tầng giao thông.

+  Kỹ năng mm

§           Phân ch và x thông tin: Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích và xây dựng các mô hình, các yêu cầu và giới hạn mục tiêu thiết kế và ứng dụng, thông qua các phần mềm mô phỏng, mô hình hóa các hệ thống trong ngành Công nghệ Kỹ thuật Giao thông.

§           Giải quyết vấn đề: Trang bị cho sinh viên kỹ năng giải quyết vấn đề đặt ra trong ngành Công nghệ Kỹ thuật Giao thông thông qua các phần mềm chuyên dùng và đồ án môn học.

§           Giao tiếp: Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, giải thích những giải pháp thay thế… thông qua các báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp (đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, hoặc các báo cáo thuyết trình chuyên môn, các đề tài nghiên cứu khoa học).

§           Làm vic theo nhóm: Trang bị cho sinh viên cách làm việc hiệu quả trong các vai trò khác nhau, như tổ chức, quản lý để đạt hiệu quả từ nhóm sinh viên có những sở thích, môi trường sống và trình độ kỹ thuật chuyên môn khác nhau.

§           Ngoại ngữ: Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ tương đương TOEIC (nội bộ): 350 điểm và am hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.

3. Yêu cầu về thái độ

Có ý thức trách nhiệm trong công việc, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

            + Các đơn vị sản xuất trong lĩnh vực cầu, hầm, đường giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng

            + Các công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải

            + Các cơ quan quản lý dự án Xây dựng cầu đường

            + Các trường  Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề và các cơ sở đào tạo các trình độ tương đương

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ khi ra trường

 Tiếp tục học tập các bậc học Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ ở các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật Giao thông.

III. CHUẨN ĐU RA CA CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi tốt nghip, các kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật Giao thông có kh năng:

1. Tiếp cn kiến thc, công ngh và k năng s dng c thiết bị hin đi trong nh vc Xây dng Cu đưng, Quy hoạch đô th, Cơ sh tng giao thông.

2. ng dụng c kiến thức v Toán Khoa hc cơ bn vào ngành Xây dng Cu đưng, Quy hoạch đô th, Cơ s h tng giao thông.

3. Phân tích, x s liu thc nghim áp dng kết quả trong quy trình thiết kế thi công trong c lĩnh vực Xây dng Cu đưng, Quy hoạch đô th, Cơ s hạ tng giao thông.

4. Áp dng kiến thức trong vic thiết kế qui hoch, h thng cơ s h tng giao thông cũng như thiết kế c hng mục công trình trong ngành Xây dng Cu đưng.

5. Làm vic theo nhóm (T chc, kim soát vic thực hin, trao đi tìm phương án hp lý nht).

6. Phân tích tình hình thực tế, đề xut gii pháp công trình và gii quyết nhng vn đề k thut ny sinh trong thiết kế, thi công c công trình xây dng Cu đưng.

7. Trình bày kết quả thiết kế, nghiên cứu ( dụ Đ án qui hoch, Lp dự án, Thiết kế kthut, Thiết kế  thi công, Công trình nghiên cứu khoa hc) trong nh vc Xây dng Cu đưng, Quy hoạch đô th, Cơ s h tng giao thông.

8. Hc tp liên tc trên cơ s kiến thức cơ bn, cơ s đã có để tiếp thu tiến b khoa hc k thut áp dng trong ngành Xây dng Cu đưng. Tham gia đào to bc hc Đại học, Thc s, Tiến s c ngành đào to thuc nh vực XD Cu đưng.

9. Hiu biết v xã hi, môi trưng.

10. Sử dụng thiết bị và những công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho các lĩnh vực chuyên môn: Xây dựng Cầu đường, Quy hoạch đô thị, Cơ sở hạ tầng giao thông (đo đạc, thí nghiệm mô hình, xử lý tính toán trên máy tính, áp dụng các mô hình số...).

11. S dụng các phn mm chuyên dùng để tính kết cấu, nn móng, cầu, hm, đưng giao thông, v thiết kế...).

12. Giao tiếp ngoi ngữ tốt.

IV. HI  VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghip, các kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật Giao thông có th:

1. Làm c công vic v k thut, qun cht lưng  ti c đơn vị sn xut trong nh vực cầu, hm, đưng giao thông, sân bay, xây dng cơ sh tng.

2. Tư vn, thiết kế ti c Công ty Tư vn thiết kế thuc ngành giao thông vn ti, Quy hoạch và xây dng cơ sở hạ tng nông thôn, min núi.

3. Làm vic c cơ quan qun lý có liên quan đến Dự án xây dng cầu đưng.

4. Thi công c công trình cầu, cng, đưng, hm giao thông.

5. Ging dy các môn Cơ hc đt, Nn móng, Sức bn vt liu, Cơ hc kết cấu, Kết cấu bê ng, Thiết kế cầu, Thiết kế đưng, Xây dng cầu, Xây dựng đưng, Tin hc ng dụng ... tại c trưng Trung hc chuyên nghip, dy nghề và các cơ sở đào tạo chuyên ngành tương đương.

6. Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về cơ sở và chuyên ngành Cầu đường.

 

    V. QUAN HỆ GIA CÁC MC TIÊU ĐÀO TO VI CHUN ĐU RA

 

 

 

 

                  Mc tiêu Đào tạo

                                                 Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

Kiến thức

Kiến thức cơ bn

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

Kiến thức cơ s ngành

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Kiến thức chuyên ngành

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 Kỹ năng

 

 

 

 

Cng

Tư vn

 

 

X

 

 

X

X

 

X

 

 

 

Thiết kế

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

X

 

T chức thi công

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

Vn hành

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Qun lý, điu hành

X

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

Mm

Phân tích và xử lý thông tin

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Gii quyết vn đề

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

X

 

Giao tiếp

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

X

Làm vic theo nhóm

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

Ngoi ngữ

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 Thái độ

Ý thức trách nhim

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Ý thức k lut và tác phong công nghip

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

             VI. QUAN HỆ GIA NI DUNG CÁC HC PHN VI CHUN ĐU RA

 

Các học phần

Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Tư tưởng HCM

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Tiếng Anh 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Tiếng Anh 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Toán cao cấp 1

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Toán cao cấp 2

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Toán ứng dụng

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Xác suất thống kê

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin học đại cương

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vật lý đại cương

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoá học đại cương

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình họa

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Vẽ kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Tin học ứng dụng (AutoCad+NovaTDN)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

Cơ học lý thuyết

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sức bền vật liệu

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Cơ học kết cấu 1

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Cơ học kết cấu 2

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Vật liệu xây dựng

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Địa chất – Cơ học đất

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

An toàn lao động

X

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

Trắc địa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Thủy lực-thủy văn

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Điện kỹ thuật

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Môi trường trong xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Tiếng Anh chuyên ngành

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Kết cấu bê tông cốt thép

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồ án kết cấu bê tông cốt thép

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

Kết cấu thép

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Nền và móng

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồ án nền và móng

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

Thiết kế cầu

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

X

 

Đồ án thiết kế cầu

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

X

 

Xây dựng cầu

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

X

 

Đồ án xây dựng cầu

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

X

 

Thiết kế đường ô tô

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

X

 

Đồ án thiết kế đường ô tô

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

X

 

Xây dựng đường ô tô

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

X

 

Đồ án xây dựng đường ô tô

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

X

 

Kiểm định – sửa chữa cầu

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

X

 

Quản lý khai thác đường

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

X

 

Quản lý dự án

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Dự toán công trình

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Thực hành Trắc địa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Thí nghiệm Địa chất – Cơ học đất

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

Thí nghiệm Vật liệu xây dựng

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Thí nghiệm Sức bền vật liệu

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Thực tập nghề nghiệp

X

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

Thực tập tốt nghiệp

X

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

Đồ án tốt nghiệp

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

X

 

         

              VII. QUAN HỆ GIA NI DUNG CÁC HC PHN VI CƠ HI VIỆC LÀM

                  

Các học phần

Cơ hội việc làm

1

2

3

4

5

6

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin

X

 

 

 

 

X

Tư tưởng HCM

X

 

 

 

 

X

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

X

 

 

 

 

X

Tiếng Anh 1

 

X

X

 

 

X

Tiếng Anh 2

 

X

X

 

 

X

Toán cao cấp 1

 

X

X

 

 

X

Toán cao cấp 2

 

X

X

 

 

X

Toán ứng dụng

 

X

X

 

 

X

Xác suất thống kê

 

X

X

 

 

X

Tin học đại cương

 

X

X

 

 

X

Vật lý đại cương

 

X

X

 

 

X

Hoá học đại cương

X

 

 

 

 

X

Hình họa

 

X

X

 

 

X

Vẽ kỹ thuật

 

X

X

 

 

X

Tin học ứng dụng (AutoCad+NovaTDN)

X

X

X

 

 

 

Cơ học lý thuyết

 

X

X

 

 

X

Sức bền vật liệu

 

X

X

 

X

 

Cơ học kết cấu 1

 

X

X

 

X

 

Cơ học kết cấu 2

 

X

X

 

X

 

Vật liệu xây dựng

 

X

X

 

 

X

Địa chất – Cơ học đất

 

X

X

 

X

X

An toàn lao động

X

 

X

X

 

 

Trắc địa

 

X

X

 

 

X

Thủy lực-thủy văn

X

X

X

 

 

X

Điện kỹ thuật

 

X

X

 

 

X

Môi trường trong xây dựng

 

X

X

 

 

X

Tiếng Anh chuyên ngành

 

X

X

 

 

X

Kết cấu bê tông cốt thép

 

X

X

 

X

 

Đồ án kết cấu bê tông cốt thép

 

X

X

 

X

 

Kết cấu thép

 

X

X

 

X

 

Nền và móng

 

X

X

 

X

 

Đồ án nền và móng

 

X

X

 

X

 

Thiết kế cầu

 

X

X

 

X

 

Đồ án thiết kế cầu

 

X

X

 

X

 

Xây dựng cầu

 

X

 

X

X

 

Đồ án xây dựng cầu

 

X

 

X

X

 

Thiết kế đường ô tô

 

X

X

 

X

 

Đồ án thiết kế đường ô tô

 

X

X

 

X

 

Xây dựng đường ô tô

 

X

 

X

X

 

Đồ án xây dựng đường ô tô

 

X

 

X

X

 

Kiểm định – sửa chữa cầu

 

X

 

X

X

 

Quản lý khai thác đường

 

X

 

X

X

 

Quản lý dự án

 

X

X

 

 

X

Dự toán công trình

 

X

X

 

 

X

Thực hành Trắc địa

 

X

X

 

 

X

Thí nghiệm Địa chất – Cơ học đất

 

X

X

 

X

X

Thí nghiệm Vật liệu xây dựng

 

X

X

 

 

X

Thí nghiệm Sức bền vật liệu

 

X

X

 

X

 

Thực tập nghề nghiệp

 

X

X

 

 

X

Thực tập tốt nghiệp

X

X

X

 

 

 

Đồ án tốt nghiệp

 

X

X

 

 

X

 

                                                                           Quảng Bình, ngày  22  tháng 02  năm 2012

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                         ( Đã ký)             

 

                                                                                              PGS. TS. Hoàng Dương Hùng

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kỹ thuật - CNTT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình