Văn bản Khoa

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2015

12/15/2016 8:33:52 AM

Năm 2015, khoa KT-CN chỉ có 01 lớp ra trường, đó là ngành CĐCông nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử K54, lớp có 04 SV và đã tốt nghiệp ra trường,đến nay các em đều có việc làm (đạt 100%), chủ yếu là làm việc ở khối tư nhân hoặcliên danh với nước ngoài. Nhìn chung cơ cấu việc làm như vậy là đúng với thựctế xã hội đối với sinh viên khối ngành kỹ thuật.  Các em nhanh chóng có công ăn việc làm vàđúng theo ngành nghề mình đã học. So với mặt bằng xã hội hiện nay, thì việc đàotạo các sinh viên khối ngành kỹ thuật như vậy là đạt yêu cầu. Kiến nghị Nhàtrường vẫn giữ chỉ tiêu tuyển sinh của ngành này như hiện nay mỗi năm 1 lớp.Cần tập trung tuyên truyền, định hướng người học theo học các ngành nghề kỹthuật và tự phát triển ngành nghề bằng cách tự tạo công ăn việc làm cho mìnhsau khi tốt nghiệp, không nên quá thụ động trong việc xin việc làm./.

 

 

 

                                                                                           


TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
KHOA
KT – CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2015

Tên người báocáo: Nguyễn Văn Đoài. Điện thoại/ Email liên hệ: 0983.665.770 ( Doaidhqb@gmail.com.vn)

Đường linkwebsite công khai báo cáo: quangbinhuni@qbu.edu.vn , Khoa Kỹthuật - Công nghệ

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Điện – Điện tử.        Mã số: ………………………………………..

Trình độ đào tạo: Cao đẳng.    Khóa: 54.       Tổng số sinh viên tốt nghiệp (SVTN): 4.        Tỷ lệ SVTN có việc làm*:100%.

TT

Họ tên SVTN

Giới tính

Tình trạng việc làm

Thu nhập

Khu vực làm việc

Sự phù hợp giữa việc làm với ngành đào tạo

Ghi chú

 

 

Nam

Nữ

Đã có việc làm

Chưa có việc làm nhưng đang học nâng cao

Chưa có việc làm

Tính bình quân/ tháng

Khu vực nhà nước

Khu vực tư nhân

Liên doanh nước ngoài

Tự tạo việc làm

Việc làm trái ngành đào tạo

Việc làm phù hợp ngành đào tạo

Ghi rõ phương pháp điều tra ** và địa chỉ công tác, số điện thoại, email liên hệ.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

 1

Nguyễn Anh  Hoàng

 

x

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

x

Nhân viên cơ điện, Công ty May 10, Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới.

ĐT: 01678.779.878

 2

Nguyễn Hữu Nhàn

 

x

 

 x

 

 

 

 

 

x 

 

 

x

Công ty Fomosa Đồng Nai, Khu công nghiệp Biên Hòa, Đồng Nai.

ĐT:0977.260.169

3

Nguyễn Văn Số

 

x

 

x 

 

 

 

 

 x

 

 

 

x

Công ty điện máy Trần Anh.

ĐT:0989.860.075

4

Nguyễn Quang Trung

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

x

Công ty Fomosa Đồng Nai, Khu công nghiệp Biên Hòa, Đồng Nai.

ĐT: 0934.707.282

Tổng số lượng:

4

 0

4

 

0 

 

0

2

2 

0

0

4

 

Chú ý: - Mỗi ngành đàotạo thống kê theo một phụ lục riêng

- Đánh dấu “X” hoặc điềnthông tin thích hợp vào các ô tương ứng

- File danh sách sinh viêntốt nghiệp của các ngành các khoa có thể yêu cầu Phòng Đào tạo cung cấp

- * Tỷ lệ SVTN có việc làm được tính là: (Số lượng SVTN đã có việc làm (cột 5) + Số lượng SVTN chưa có việc làmnhưng đang học nâng cao (cột 6)/ Tổng số SVTN)*100.

- ** Phương pháp điều tra cóthể là: điện thoại/ email/ phỏng vấn/ phát phiếu điều tra.

 

Quảng Bình, ngày 8. tháng 12. năm 2016
Trưởng đơn vị

 

 

 

Nguyễn Đức Vượng

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kỹ thuật - CNTT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình